Skip to content
Blue Teapot Set Stoneware 4″ x 6″ x 6″ 2019

Blue Teapot Set

Description:

Blue Teapot Set

Cone 6 Oxidation-fired Stoneware

Teapot: 4″ x 6″ x 6″

Teacups: 5″ x 4″ x 3″

2019